Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle jQuery Tabs Demo | Papermashup.com


Message du Ministre de l’Education nationale

Message du Ministre de l’Education nationale, M. Nesmy MANIGAT, à l’occasion de la Journée nationale des enseignants, le 17 mai 2015

 

RÉPUBLIQUE D’HAITI

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

 

 

 


 

 

Message du Ministre de l’Education nationale, M. Nesmy MANIGAT, à l’occasion de la Journée nationale des enseignants, le 17 mai 2015

 

 

Kòlèg Pwofesè,


Nan okazyon Jounen nasyonal anseyan an, nan non tout manman ak papa pitit ak elèv yo, mwen koube m byen ba pou m salye tout anseyan yo ki se poto mitan sistèm edikatif la, e m ta menm di poto mitan sosyete a.

Mwen vle di nou yon lòt fwa respè mwen gen pou nou pou kalite travay nap fè chak jou pou nou ankadre timoun nou yo e mete yo sou chimen lakonesans pou yo ka itil tèt yo, fanmi yo, ak sosyete a demen.

Nou konnen travay sila a pa fasil. Kondisyon yo souvan pa reyini pou pèmèt aprantisaj la fèt pi byen. Se poutètsa nou angaje nou ansam avèk oumenm profesè ak lòt aktè pou nou chanje figi sistèm edikatif la. Arete sou 12 mezi yo se baz kap pèmèt nou vanse pi byen nan sans sa e bay plis valè a metye anseyan an.

Pèmi provizwa anseyan ki pral distribye nan tout peyi a ap louvri wout pou amelyore imaj anseyan nan sosyete a. Koulye a nenpòt moun pap ka vini nan metye a si li pa fòme pou sa. E lap pèmèt tou sa ki fòme fè plis efò chak jou pou ka pran grad nan metye a. Paske Arete sou estati patikilye pèsonèl edikatif la bay moun ki pa janm sispann fòme tèt yo plis konsiderasyon.

Leta ap kontinye fè jefò pou amelyore kondisyon anseyan yo, ede yo pran fòmasyon, ba yo avantaj sosyal tankou sa koumanse fèt avèk kat avantaj anseyan an, bay pi bon zouti pou amelyore kalite travay mèt yo, ede yo metrize teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon pou chanje fason kou yo fèt Jodi a nan lekòl yo.

Travay sa ap mande konpreyansyon ak pasyans nou chak, men sitou angajman nou nan konba sa a pou chanje lavi anseyan yo, chanje eskanp figi lekòl la.

Mwen di nou mèsi pou tout sakrifis nou deja fè e sa nap kontinye fè ansanm pou n fè vanse kòz edikasyon an ki se kòz pa nou tout.

Ann kontinye mete men pou amelyore kalite edikasyon an e kondisyon lavi chak anseyan. Se nan dyalòg pou nou fè sa, nan pataje lide e kore lekòl la pou nou rebati sistèm edikatif la ki dwe fòme timoun pou yo reyisi travay pou devlopman dirab peyi d Ayiti, peyi pa nou an.

 

 

 


Mèsi anpil

 

 Message du Ministre de l’Education nationale, M... par menfp-haiti

 

 

 

 
Message du Ministre de l’Education nationale, M. Nesmy MANIGAT, à l’occasion de la Journée nationale des enseignants, le 17 mai 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 © MENFP